ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!


Πιερία: Ρυθμίσεις κυκλοφορίας για εργασίες στη Σήραγγα Κατερίνης


Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας εγκρίνουμε τις παρακάτω προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, για την εκτέλεση των επόμενων φάσεων των προπαρασκευαστικών εργασιών (Α’ Στάδιο), καθώς και των κύριων εργασιών για την αναβάθμιση της Σήραγγας Τ4 (Τεχνικό Υπογειοποίησης Κατερίνης) (Β’ Στάδιο) ως ακολούθως:

Α’ Στάδιο (Υπολειπόμενες Φάσεις)

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών εργασιών (Α’ Στάδιο) στη Σήραγγα Τ4 (Τεχνικό Υπογειοποίησης Κατερίνης) θα ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο.

Α6’ Φάση

Αποκλεισμός Δεξιάς και Μεσαίας λωρίδας στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και αποκλεισμός της Νότιας Εξόδου Κατερίνης (Ναβροζίδη).

Α8’ Φάση

Αποκλεισμός Αριστερής και Μεσαίας λωρίδας στην κατεύθυνση προς Αθήνα.


Α9’ Φάση

Αποκλεισμός τμήματος του αυτοκινητόδρομου από Α/Κ Βόρειο Κατερίνης (Χ.Θ. 438+507) έως Α/Κ Νότιο Κατερίνης (Χ.Θ. 434+203) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Α10’ Φάση

Αποκλεισμός Αριστερής και Μεσαίας λωρίδας στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Το διαθέσιμο ελεύθερο πλάτος κυκλοφορίας εντός της Σήραγγας στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα είναι ίσο με 3,25μ.

Α11’ Φάση

Αποκλεισμός τμήματος του αυτοκινητόδρομου από Α/Κ Βόρειο Κατερίνης (Χ.Θ. 438+507) έως Α/Κ Νότιο Κατερίνης (Χ.Θ. 434+203) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Α12’ Φάση

Αποκλεισμός Αριστερής και Μεσαίας λωρίδας στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Το διαθέσιμο ελεύθερο πλάτος κυκλοφορίας εντός της Σήραγγας στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα είναι ίσο με 3,25μ.

Α13’ Φάση

Αποκλεισμός τμήματος του αυτοκινητόδρομου από Α/Κ Ν. Εφέσου (Χ.Θ. 427+203) έως Η-Α/Κ Ανατολικό Κατερίνης (Χ.Θ. 436+841) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Α14’ Φάση

Αποκλεισμός Δεξιάς και Μεσαίας λωρίδας στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και αποκλεισμός της Νότιας Εξόδου Κατερίνης (Ναβροζίδη).

Α15’ Φάση

Αποκλεισμός τμήματος του αυτοκινητόδρομου από Α/Κ Βόρειο Κατερίνης (Χ.Θ. 438+507) έως Α/Κ Νότιο Κατερίνης (Χ.Θ. 434+203) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Α16’ Φάση

Αποκλεισμός τμήματος του αυτοκινητόδρομου από Α/Κ Ν. Εφέσου (Χ.Θ. 427+203) έως Α/Κ Βόρειο Κατερίνης (Χ.Θ. 438+507) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις προπαρασκευαστικές εργασίες (Α’ Στάδιο), θα ισχύσουν έως και την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, όπου προβλέπεται να ξεκινήσει το Β’ Στάδιο εργασιών (αμφιδρόμηση κυκλοφορίας) και θα εφαρμοσθούν σύμφωνα με τα προσκομισθέντα τυπικά σχέδια του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ:

3-ΜΑ (Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας – Αποκλεισμός Αριστερής και Μεσαίας λωρίδας) για τις Φάσεις Α8’,

Α10’, και Α12’

3-ΜΔ (Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας – Αποκλεισμός Δεξιάς και Μεσαίας λωρίδας) και 5-4α (Ειδικές Περιπτώσεις – Προσωρινή Σήμανση για Αποκλεισμό Κλάδου Εξόδου) για τις Φάσεις Α6’ και Α14’

5-9β (Ειδικές Περιπτώσεις – Προσωρινή Σήμανση για Πλήρη Αποκλεισμό Αυτοκινητόδρομου και υποχρεωτική έξοδος σε διατομή 3 λωρίδων) και 5-5α (Ειδικές Περιπτώσεις – Προσωρινή Σήμανση για Αποκλεισμό Κλάδου Εισόδου) για τις Φάσεις Α9’, Α11’, Α13’, Α15’ και Α16’

Επισημαίνεται ότι:

Η προειδοποιητική σήμανση των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα τροποποιηθεί σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια 1.1.4α, 1.1.4β, 1.1.6α και 1.1.6β των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ στα οποία έχει βασιστεί η εγκεκριμένη Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Απόφαση έγκρισης ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με Αρ. Πρωτ. Γ/131859/16.12.2020) του Β’ Σταδίου των εργασιών για την αναβάθμιση της Σήραγγας Τ4 (αμφιδρόμηση κλάδων σήραγγας).

Η προειδοποιητική σήμανση η οποία θα αναφέρεται στις τελικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Β’ Στάδιο) θα καλυφθεί για την αποφυγή σύγχυσης και παραπληροφόρησης των χρηστών του αυτοκινητόδρομου.

Το διαθέσιμο ελεύθερο πλάτος κυκλοφορίας εντός της Σήραγγας στην κατεύθυνση προς Αθήνα κατά τη διάρκεια των Φάσεων Α10’ και Α12’ (Αποκλεισμός Αριστερής και Μεσαίας Λωρίδας) θα είναι ίσο με 3,25μ. Επομένως, οχήματα με μεγαλύτερο πλάτος (υπερμεγέθη, αρματοφορείς κλπ.), δεν θα δύνανται να διέρχονται από το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από Α/Κ Βόρειο Κατερίνης έως Α/Κ Νότιο Κατερίνης στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Ως εκ τούτου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Α’ Σταδίου εργασιών διαμορφώνονται ως εξής:

Β’ Στάδιο (1η Φάση)

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Β’ Στάδιο), για την εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης της Σήραγγας Τ4 – Τεχνικό Υπογειοποίησης Κατερίνης, θα ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο και θα εφαρμοσθούν σύμφωνα με την προσκομισθείσα εγκεκριμένη Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.

Β1’ Φάση

Αποκλεισμός δεξιού κλάδου του αυτοκινητόδρομου (προς Θεσσαλονίκη) από το ΑΕΑ 47 περί την Χ.Θ. 435+150 έως το ΑΕΑ 50 περί την Χ.Θ. 437+500, με ταυτόχρονη αμφίδρομη κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων από τον αριστερό κλάδο του αυτοκινητόδρομου (προς Αθήνα).

Αποκλεισμός κλάδου εξόδου στην κατεύθυνση προς Αθήνα του Η-Α/Κ Ανατολικού Κατερίνης

Αποκλεισμός κλάδου εισόδου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη του Η-Α/Κ Ανατολικού Κατερίνης

Αποκλεισμός Νότιας Εξόδου Κατερίνης (Ναβροζίδη) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις κύριες εργασίες αναβάθμισης της Σήραγγας Τ4 – Τεχνικό Υπογειοποίησης Κατερίνης (Β’ Στάδιο) θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, με την ολοκλήρωση της Άσκηση Ευρείας Κλίμακας .

Η προβλεπόμενη διάρκεια της Β1’ Φάσης είναι διακόσιες σαράντα οκτώ (248) ημέρες, ήτοι έως τo Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022, ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών.

Σημειώνεται ότι:

Το διαθέσιμο ελεύθερο πλάτος κυκλοφορίας εντός της Σήραγγας και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της Φάσης Β1’ θα είναι ίσο με 3,25μ ανά κατεύθυνση. Οπότε, οχήματα με μεγαλύτερο πλάτος (υπερμεγέθη, αρματοφορείς κλπ.), δεν θα δύνανται να διέρχονται από το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από Α/Κ Βόρειο Κατερίνης έως Α/Κ Νότιο Κατερίνης και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Β. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και την εγκεκριμένη Μελέτη, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων, με ιδιαίτερη μέριμνα κατά τις ώρες και ημέρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος. Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες, προβλέποντας κατάλληλες επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα βέλη, αναλάμποντες φανοί κινδύνου) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας, καθώς και την τοποθέτηση επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων, μηχανημάτων κλπ) εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ.

Γ. Περαιτέρω στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» επισημαίνεται ότι οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (ΜΜΕ ,ιστότοπο, εισπράκτορες διοδίων κλπ) για την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Δ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι είναι σκόπιμη η συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας με την ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών.

Ε. Το Τμ. Τροχαίας Κατερίνης & το Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, εξουσιοδοτούνται για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή μεριμνήσει σε συνεργασία με την αρμόδια εταιρεία για την έγκαιρη τοποθέτηση της απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης (πινακίδες κλπ) κατά μήκος του εναλλακτικού δρομολογίου, σημεία εκτροπών κλπ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:

α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης και του Διοικητή του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε

Πιερίας,

β) του υπευθύνου για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και

γ) του υπευθύνου της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και
Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ Ταξίαρχος


Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *