ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!


Μόνιμο βοσκότοπο, έμφαση στα βιολογικά και ευρυζωνικότητα για προσέλκυση νέων αγροτώνΣτις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ελληνικές διαχειριστικές αρχές προτάσσεται για τα στρατηγικά της ΚΑΠ η ηλικιακή ανανέωση και η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιαΠέτρος Γκόγκος  Agronews


Ζητούµενο η προσέλκυση νέων αγροτών σε Ελλάδα και Ιταλία, βάσει των οδηγιών που έχει αποστείλει η Κοµισιόν προκειµένου να συντάξουν τα κράτη τα στρατηγικά τους σχέδια η επεξεργασία των οποίων οφείλει να έχει τελειώσει εντός του 2022, προτού τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισµός της ΚΑΠ το 2023.
Παρόµοιες σχετικά κατευθύνσεις δίνει η Κοµισιόν και στα υπόλοιπα κράτη µέλη της Μεσογείου, µε την Πορτογαλία να καλείται να διαµορφώσει δράσεις που θα ενισχύσουν το πνεύµα του επιχειρείν στους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, ενώ η Ισπανία καλείται να προχωρήσει σε αλλαγή µοντέλου καταβολής ενισχύσεων, αξιοποιώντας το εργαλείο της αναδιανεµητικής αλλά και προχωρώντας την διαδικασία της εσωτερικής σύγκλισης.

Οι χώρες θα καθορίσουν τον τρόπο µε τον οποίο σκοπεύουν να επιτύχουν τους 9 στόχους σε επίπεδο ΕΕ µε τη χρήση µέσων της ΚΑΠ, ανταποκρινόµενοι στις ιδιαίτερες ανάγκες των αγροτών και των αγροτικών κοινοτήτων τους. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή στοχεύει στην απλοποίηση και τον εκσυγχρονισµό της ΚΑΠ, µετατοπίζοντας την έµφαση από τη συµµόρφωση και τους κανόνες στα αποτελέσµατα και τις επιδόσεις. Η διαδικασία ανάπτυξης ενός στρατηγικού σχεδίου ξεκινά µε δύο βήµατα. Πρώτον, πρέπει να προετοιµαστεί µια ανάλυση SWOT (αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων, των αδυναµιών, των ευκαιριών και των απειλών) βάσει αξιολόγησης και ιεράρχησης των αναγκών. Αυτά περιλαµβάνουν ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόµενα µέρη µέσω διαφόρων µηχανισµών. ∆εύτερον, πρέπει να επιλεγεί ένας εκ των προτέρων αξιολογητής ο οποίος καλείται να εκτιµήσει την εκτίµηση των αναγκών, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών που χρησιµοποιούνται για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών.

Μόνιµοι βοσκότοποι και έµφαση στα βιολογικά

Μόνιµοι βοσκότοποι, έµφαση στα βιολογικά και αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα διαµορφώνουν τις βασικές κατευθύνσεις που δίνει η Κοµισιόν στις ελληνικές διαχειριστικές αρχές. Η χώρα καλείται επίσης να βελτιώσει τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων. Θα πρέπει επίσης να ενισχύσει τις προσπάθειες για ανανέωση των γενεών στις αγροτικές περιοχές, περιορίζοντας τα εµπόδια εισόδου στον τοµέα, ιδίως τα οικονοµικά εµπόδια, και θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αντιµετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας και του χάσµατος µεταξύ των φύλων στην απασχόληση, καθώς και στην επέκταση της ευρυζωνικότητας στις αγροτικές περιοχές. Όσον αφορά την κλιµατική και περιβαλλοντική δράση, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει το µοντέλο βιο-οικονοµίας της αυξάνοντας τη συµβολή των γεωργικών αποβλήτων και των υποπροϊόντων στην παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αν και η Κοµισιόν προειδοποιεί ότι ταυτόχρονα πρέπει να εργαστεί για τη διατήρηση της ελκυστικότητας των αγροτικών τοπίων. Η Ελλάδα θα πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της υγείας του εδάφους αντιµετωπίζοντας τη διάβρωση του, εµβαθύνοντας την αποδοτικότερη χρήση του νερού.

Οι ελάχιστοι νέοι αγρότες, πληγή για την Ιταλία

Η Ιταλία πρέπει να αντιµετωπίσει το χαµηλό επίπεδο ψηφιοποίησης στη γεωργία ολοκληρώνοντας τις επενδύσεις για γρήγορη κάλυψη ευρυζωνικών συνδέσεων που θα φτάσει την πόρτα όλων των νοικοκυριών στις αγροτικές περιοχές. Σε µια προσπάθεια µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής, θα πρέπει να διασφαλιστεί ένα κατάλληλο µείγµα εθελοντικών παρεµβάσεων και υποχρεώσεων, όπως η υποστήριξη πρακτικών που οδηγούν σε πιο αποτελεσµατική χρήση των εισροών. Η ενθάρρυνση περισσότερων νέων ανθρώπων να ασχοληθούν µε τη γεωργία, η βελτίωση της καλής µεταχείρισης των ζώων ειδικά για τους χοίρους και τις όρνιθες ωοπαραγωγής και η ενίσχυση της αυξανόµενης τάσης των περιοχών υπό βιολογική γεωργία είναι µεταξύ των άλλων συστάσεων για την Ιταλία. Τον Απρίλιο, το ιταλικό υπουργείο γεωργίας δηµιούργησε µια εθνική οµάδα συντονισµού που συγκεντρώνει όλους τους κύριους ενδιαφερόµενους φορείς της χώρας για τη γεωργία, προκειµένου να συνεισφέρουν στην προετοιµασία του εθνικού στρατηγικού σχεδίου.

Όρος η αναδιανοµή και σύγκλιση ενισχύσεων

Η Ισπανία πρέπει να προχωρήσει σηµαντικά στη διαδικασία εσωτερικής σύγκλισης και να διανείµει άµεση εισοδηµατική υποστήριξη σε οµοιογενείς οµάδες εδαφών.

Τα κενά εισοδήµατος µεταξύ των διαφόρων µεγεθών των αγροκτηµάτων θα πρέπει να αντιµετωπιστούν χρησιµοποιώντας, για παράδειγµα, τη συµπληρωµατική αναδιανεµητική εισοδηµατική στήριξη και τη µείωση των πληρωµών, προτείνει η Επιτροπή. Συνιστάται επίσης στην Ισπανία να καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες για να µειώσει σηµαντικά τη χρήση εισροών στη γεωργία και να βελτιώσει την καλή διαβίωση των ζώων, ιδίως για τους χοίρους και τις όρνιθες.

Το ισπανικό στρατηγικό σχέδιο υλοποιείται από το υπουργείο Γεωργίας σε συντονισµό µε το υπουργείο οικολογικής µετάβασης, τις αυτόνοµες κοινότητες και τις γεωργικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η διαδικασία ξεκίνησε ήδη τον Ιανουάριο του 2019 και βρίσκεται επί του παρόντος στο τελικό στάδιο µε στόχο να υποβληθεί στην Επιτροπή µεταξύ Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους.

Αγρότες επιχειρηµατίες το κενό της ΠορτογαλίαςΗ Πορτογαλία πρέπει να ενθαρρύνει τη διαχείριση αγροτικών εκµεταλλεύσεων µε επιχειρηµατικά πρότυπα και να αυξήσει το µέσο οικονοµικό µέγεθος και την παραγωγικότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης, µέσω της καλύτερης οργάνωσης του τοµέα, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις αγροτικών κεφαλαίων.

Ταυτόχρονα, η χώρα πρέπει να µειώσει την τάση αστικοποίησης, τον κίνδυνο φτώχειας και το χάσµα απασχόλησης των φύλων στις αγροτικές περιοχές προωθώντας µια πολυ-χρηµατοδοτούµενη στρατηγική, εξασφαλίζοντας συνέργειες µεταξύ κοινοτικών και εθνικών κεφαλαίων, δηµιουργώντας συνθήκες και υποδοµές για τη δηµιουργία επιχείρησης, ποιοτικές ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης σε αγροτικές περιοχές.
Ετικέτες

Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget