ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!

Επικουρική σύνταξη εξπρές μέσω συμψηφισμών με εξαγορά πλασματικών ετών


photo: Eurokinissi


Επικουρική σύνταξη εξπρές προβλέπει σχετική ερμηνευτική απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση με βάση τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου.


Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα σε επικουρική εξπρές μέσω συμψηφισμών για όσους, κυρίως δημοσίους υπαλλήλους, θεμελιώνουν δικαίωμα και με εξαγορές πλασματικών ετών.

Παράλληλα προβλέπεται συμψηφισμός των οφειλών με την επικουρική σύνταξη ή το εφάπαξ που χορηγεί το ΕΤΕΑΕΠ. Ειδικότερα όπως αναφέρεται οι οφειλές προς το ΕΤΕΑΕΠ των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης ή εφάπαξ παροχής από το ΕΤΕΑΕΠ αποσβένυνται με συμψηφισμό με τις συντάξεις και την εφάπαξ παροχή που δικαιούνται από το ΕΤΕΑΕΠ.
Επικουρική σύνταξη

Αναλυτικά, αν το δικαίωμα σε επικουρική θεμελιώνεται και με εξαγορά πλασματικών δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού ή παρακράτησης από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Διαφορετικά, το μέρος που υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ εξοφλείται εφάπαξ πριν την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης ενώ το υπόλοιπο συμψηφίζεται ή παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.


Ειδικότερα προβλέπεται στην περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος σε επικουρική σύνταξη με αναγνώριση, κατόπιν εξαγοράς, χρόνων ασφάλισης των ανωτέρω διατάξεων, το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς, εφόσον δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης. Εφόσον το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ κατά το μέρος που υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ εξοφλείται εφάπαξ πριν την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, κατά δε το υπόλοιπο μέρος συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης.
Έτσι ρυθμίζεται ενιαία ο τρόπος εξόφλησης της οφειλής για όλους τους χρόνους ασφάλισης, περιλαμβανομένου του χρόνου προϋπηρεσίας, οι οποίοι μπορούν να συνυπολογιστούν στην επικουρική σύνταξη, με εξαγορά.
Οι διατάξεις αυτές, ως μεταγενέστερες, κατισχύουν οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης διάταξης που προβλέπει διαφορετικό τρόπο εξόφλησης του ποσού εξαγοράς χρόνου ασφάλισης και εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο αυτές επί αιτήσεων απονομής επικουρικής σύνταξης ή αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης, περιλαμβανομένου του χρόνου προϋπηρεσίας, που υποβάλλονται από 28.2.2020 και μετά.

Παράδειγμα:

Ασφαλισμένος, συνταξιοδοτούμενος με καθεστώς Δημοσίου, υποβάλλει στις 18.3.2020 αίτηση απονομής επικουρικής σύνταξης, με αναγνώριση προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο του Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004.
Εάν το ποσό εξαγοράς δεν υπερβαίνει τις 3.000 €, εκδίδεται απόφαση συνταξιοδότησης και το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται με το σύνολο των δικαιουμένων αναδρομικών ποσών σύνταξης. Σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν για την εξόφληση, παρακρατείται το σύνολο της μηνιαίας δικαιούμενης σύνταξης μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής.
Εάν το ποσό εξαγοράς υπερβαίνει τις 3.000 €, ο ασφαλισμένος εξοφλεί εφάπαξ, χωρίς καμία έκπτωση, το οφειλόμενο ποσό κατά το μέρος που υπερβαίνει τις 3.000 € και το υπόλοιπο ποσό συμψηφίζεται ή παρακρατείται, ως ανωτέρω, από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης.

Εκκρεμείς αιτήσεις

Στις εκκρεμείς αιτήσεις δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις στις οποίες έχει ήδη, προ του ν. 4670/2020, εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης, με παρακράτηση του ποσού εξαγοράς, σε δόσεις ή σε ποσοστό, κάθε μήνα από τη σύνταξη, χωρίς να έχει ακόμη εξοφληθεί.
Αντιθέτως, σε όσες περιπτώσεις δεν έχει εκδοθεί μέχρι και τις 27.2.2020 απόφαση συνταξιοδότησης, ακόμη και αν έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης με εξαγορά, η οποία δεν έχει εξοφληθεί, ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει την αποπληρωμή της οφειλής είτε με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση αναγνώρισης είτε με βάση την περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει.

Παράδειγμα:

Ασφαλισμένος, συνταξιοδοτούμενος με καθεστώς Δημοσίου, υπέβαλε στις 24.5.2019 αίτηση απονομής επικουρικής σύνταξης, με αναγνώριση προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο του Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004.

Το Ταμείο εξέδωσε τον 12ο/2019 απόφαση αναγνώρισης, με το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς να ανέρχεται στις 3.500 €, καταβλητέο εφάπαξ, με έκπτωση 10%, πριν τη συνταξιοδότηση (σύμφωνα με το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004).

Ο ασφαλισμένος μπορεί, κατ' επιλογή, να εξοφλήσει την οφειλή του είτε με βάση την ανωτέρω απόφαση αναγνώρισης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί είτε με βάση την περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4052/2012, καταβάλλοντας δηλαδή εφάπαξ (χωρίς έκπτωση) το ποσό των 500€, που υπερβαίνει τις 3000€, οπότε εκδίδεται η απόφαση συνταξιοδότησης, με το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό να συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης.

Κλάδος Εφάπαξ Παροχών

Αντιμετωπίζονται ζητήματα συνέχισης της ασφάλισης στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του τ.ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ, προσώπων που έχουν καταβάλει εισφορές για εύλογο χρόνο και επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους, ενώ δεν είχαν την υποχρέωση ασφάλισης. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι δύνανται να επιλέξουν την συνέχιση της ασφάλισης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από την διαπίστωση της μη υποχρέωσης υπαγωγής τους ή από την διακοπή της ασφάλισής τους ή την δημοσίευση του ν. 4670/2020 (28.2.2020) και να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την συνέχιση της ασφάλισής τους, δύνανται να υποβάλουν αίτηση διαγραφής και επιστροφής των εισφορών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.

Συμψηφισμός οφειλών

Ρυθμίζεται με ενιαίο τρόπο για όλους τους ασφαλισμένους και υποψήφιους συνταξιούχους των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ, η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών προς τους εν λόγω Κλάδους, με παρακράτηση ποσού από τη δικαιούμενη επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οφειλές προς το πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ήδη e-ΕΦΚΑ αποσβένονται με συμψηφισμό με τις δικαιούμενες επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχή.
Επισημαίνεται ότι συμψηφίζονται μόνο οφειλές προς το πρώην ΕΤΕΑΕΠ, ήτοι προς τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οφειλές του αποβιώσαντος προς τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών «συμψηφίζονται με τυχόν οφειλόμενες σε αυτόν και στους νόμιμους κληρονόμους του αναδρομικές παροχές, προς απομείωση του χρέους, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναζητείται από αυτούς κατά την κληρονομική τους μερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση που μεταξύ των κληρονόμων υπάρχουν πρόσωπα, τα οποία έλκουν δικαίωμα σε σύνταξη ή εφάπαξ παροχή από τον οφειλέτη, το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής παρακρατείται από το σύνολο των συντάξεων και της εφάπαξ παροχής που τους μεταβιβάζονται ή τους καταβάλλονται, κατά το ποσοστό της σύνταξης ή του εφάπαξ που δικαιούνται από το ΕΤΕΑΕΠ.

Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget