ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!

Προσλήψεις δικηγόρων στην ΓΑΙΑΟΣΕ

Προκήρυξη για προσλήψεις δύο δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στην ΓΑΙΑΟΣΕ.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ προκηρύσει διαγωνισμό για την πλήρωση 2 θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει: Να είναι Έλληνες πολίτες

Να είναι κάτοχοι του πτυχίου Νομικής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής


Να είναι δικηγόροι Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο.

Να έχουν εμπειρία σε θέματα κυρίως Διοικητικού, Αστικού και Εμπραγμάτου Δικαίου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εμπειρία σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση σιδηροδρομικής περιουσίας.

Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν.1256/82 και του ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) όπως ισχύουν.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στο ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, στον ημερήσιο Τύπο, (σε μια -1- τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του οικείου ΔΣΑ) αίτηση υποψηφιότητας στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., Λεωφόρος Λιοσίων 301, Αθήνα 104 45, Τηλ: +30 210-8318158 ,Fax: +30 210-8318558, E-mail: gaiaose@gaiaose.gr και ειδικότερα στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (αρμόδια υπάλληλος κα Μπακούρου, και ώρες παραλαβής 09:00 – 15:00) συνοδευόμενη από τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του υποψηφίου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά, ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, καθώς επίσης ότι δεν τελεί υπό αναστολή.

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα 4194/2013. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση, ή θα πάψουν να λαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα.

Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από τη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 3584/2007 και στο αρ. 26 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.3026/1954), δεν είναι υπόδικος για τα παραπάνω εγκλήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης και εμπειρίας σε ανάλογους Φορείς του Δημοσίου Κ.λπ. με τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ βεβαιώσεις.

φωτoαvτίγραφo του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. η) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α'.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το αντικείμενο της απασχόλησης είναι α) η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, β) η επιμέλεια και διεξαγωγή των κάθε φύσεως δικαστικών υποθέσεων του ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με την νομική εκπροσώπηση αυτής ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών ή Διοικητικών αρχών, προς προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας, γ) η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων και παροχή οποιασδήποτε γνωμοδότησης για κάθε νομικό θέμα, που τίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τους Προϊσταμένους όλως των Διευθύνσεων και Τμημάτων της εταιρείας ή επί «ΓΑΙΑΟΣΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Λεωφόρος Λιοσίων 301, Αθήνα 104 45.,Τλ: +30 210-8318158Fax: +30 210-8318558, E-mail: gaiaose@gaiaose.gr 2 θεμάτων που απαιτούν ειδική έρευνα και επεξεργασία, όπως οικονομικών, περιουσίας του νομικού προσώπου, διοικητικών κ.λ.π., δ) η επεξεργασία, σε τελική διατύπωση και μορφή, των από τις υπηρεσίες της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. συντασσομένων σχεδίων συμφωνιών, διακηρύξεων, κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων, συμβάσεων κ.λ.π που ανάγονται στον κύκλο της αρμοδιότητάς του και η σύνταξη όλων των πράξεων συμφωνίας που διενεργεί η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με οποιαδήποτε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές, καθώς και τον έλεγχο, όπου αυτό είναι αναγκαίο, για τον ως άνω σκοπό, των σχετικών τίτλων ιδιοκτησιών, ε) η παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των νομικών διατάξεων που εκδίδονται και έχουν επίδραση στην υλοποίηση των στόχων - έργων της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., διασφαλίζοντας την τήρηση των θεσμικών και διαδικαστικών απαιτήσεών τους, παρέχοντας παράλληλα και νομική υποστήριξη στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας – επιτροπή όταν αυτό κριθεί επιβεβλημένο.

Είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ ορισμένες ώρες ώστε να γνωμοδοτούν σε θέματα που αφορούν τις Υπηρεσίες, καθώς επίσης να είναι παρών σε συνεδριάσεις των επιτροπών αυτής, οπότε αυτό χρειαστεί.

Οι προσληφθέντες θα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015 και θα ασφαλίζονται στον ασφαλιστικό τους φορές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

dikaiologitika.gr

Δημοσίευση σχολίου

Τα «NEA PIERIAS» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μας στέλνουν οι αναγνώστες. Υπεύθυνος για την κάθε ανάρτηση είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του άρθρου.
Το ιστολόγιο «NEA PIERIAS» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε αναρτήσεις και μηνύματα αναγνωστών και οι διαχειριστές-συνεργάτες-αρθογράφοι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άρθρων των οποίων γίνετε αναδημοσίευση από άλλα sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια του περιεχόμενό τους καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού

[blogger][facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget