ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ηλεκτρονική εφημερίδα τού Ν. Πιερίας !!!

ΝΕΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Latest Post

Aπό εισαγωγική εταιρεία ζητείται υπάλληλος γραφείου με άριστη γνώση αγγλικών ,εμπορικού προγράμματος erp –κατά προτίμηση prime singular logic- και βασικές γνώσεις λογιστικής. Αποστολή βιογραφικών στο xdell@otenet.gr

Ζητούνται νέες κοπέλες για εργασία σε καφέ - αναψυκτήριο στην Παραλία Κατερίνης.θα εκτιμηθεί η γνώση σερβικής, αγγλικής γλώσσας.πληροφοριες στο τηλ.6982089880.

Η π. Βουλευτής Άννα Μάνη με τους βουλευτές Θεσσαλονίκης Θεόδωρο Καράογλου και Κώστα Γκιουλέκα, καθώς και την εκπρόσωπο τύπου της Ν.Δ. Σοφία Ζαχαράκη περιμένοντας τον πρόεδρο στο 7ο Export Summit στη Θεσσαλονίκη.στις Παρασκευή, Ιουνίου 14, 2019

Η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού θα εφαρμοστεί σε λίγες μέρες και για τις επιχειρήσεις με χρέη έως 300.000 ευρώ.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ τις αμέσως επόμενες μέρες, περιλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις από το στάδιο, στο οποίο αυτές βρίσκονται.

Η απόφαση

Αναλυτικά η απόφαση ορίζει τα εξής σχετικά με τον τυποποιημένο τρόπο αξιολόγησης βιωσιμότητας:

Η υπ' αριθμ. 130060/27.11.2017 (ΦΕΚ 4158 Β') απόφαση τροποποιείται ως ακολούθως προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οφειλές έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ:

1. Στον τίτλο της απόφασης, οι λέξεις «δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 Euro)» αντικαθίσταται από τις λέξεις «δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 Euro)»

2. Στο άρθρο 1 οι λέξεις «το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00Euro)» αντικαθίσταται από τις λέξεις «το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00Euro)».

3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής :

«'Αρθρο 3

Τυποποιημένος τρόπος αξιολόγησης βιωσιμότητας

1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, προκειμένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των ποσών της περίπτ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 4, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από δέκα (10). Για την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση των εξής ποσών:

αα) του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και

ββ) του μέσου όρου των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις.

2. Αν η αίτηση έχει υποβληθεί από ομόρρυθμο εταίρο, ο οποίος δεν έχει παράλληλα και ατομική επιχείρηση ή την ιδιότητα του επιτηδευματία, προκειμένου αυτός να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν.4469/17 στο πρόσωπο της εταιρείας και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών της αίτησης, μετά την αφαίρεση των ποσών της περίπτ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 4, προς το μέσο όρο των πραγματικών ατομικών του εισοδημάτων των τριών (3) τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης να είναι ίσος ή μικρότερος από δέκα (10).

3. Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμία ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.»

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120)».

2. Στην περίπτ. δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές», αντικαθίστανται με τις λέξεις «σε όλους τους πιστωτές, πλην των πιστωτών που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου».

3. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτ. ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «για όλους τους θεσμικούς πιστωτές» αντικαθίστανται με τις λέξεις «για όλους τους πιστωτές».

4. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «στους θεσμικούς πιστωτές» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σε όλους τους πιστωτές».

5. Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 εφόσον:

α) η προς ρύθμιση οφειλή είναι έως 50.000 ευρώ και η συνολική περιουσία του οφειλέτη υπερβαίνει το εικοσαπενταπλάσιο αυτής,

β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ αλλά όχι τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το εικοσαπλάσιο αυτής όσο και τα 1.250.000 ευρώ, ή

γ) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το δεκαπενταπλάσιο αυτής όσο και τα 4.000.000 ευρώ.».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις από το στάδιο, στο οποίο αυτές βρίσκονται.

Η ΕΛΜΕ Πιερίας, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που παρουσιάζονται (χαμηλός ρυθμός εγγραφών) κατά την ηλεκτρονική εγγραφή των μαθητών για το σχολικό έτος 2019-2020, στα δημόσια ημερήσια και κυρίως εσπερινά ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ., ζητά να παραταθεί η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφών μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Ο τρίτος τελικός της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Προμηθέα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά:


04:00 COSMOTE SPORT 4 HD Golden State Warriors - Toronto Raptors NBA Finals
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Πρώτες ελεύθερες δοκιμές Moto3 Gran Premi Monster Energy de Catalunya
10:50 COSMOTE SPORT 5 HD Πρώτες ελεύθερες δοκιμές MotoGP Gran Premi Monster Energy de Catalunya
11:05 COSMOTE SPORT 8 HD SS4 Tergu Osilo 1 WRC Ιταλίας
11:50 COSMOTE SPORT 5 HD Πρώτες ελεύθερες δοκιμές Moto2 Gran Premi Monster Energy de Catalunya
12:15 COSMOTE SPORT 8 HD SS5 Monte Baranta 1 WRC Ιταλίας
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Δεύτερες ελεύθερες δοκιμές Moto3 Gran Premi Monster Energy de Catalunya
15:05 COSMOTE SPORT 5 HD Δεύτερες ελεύθερες δοκιμές MotoGP Gran Premi Monster Energy de Catalunya
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD Προημιτελικός ATP 250 Libema Open τένις
16:00 Eurosport 1 Criterium du Dauphine Ποδηλασία
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD Προημιτελικός ATP 250 Libema Open τένις
17:45 COSMOTE SPORT 8 HD SS8 Tergu Osilo 2 WRC Ιταλίας
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ – Προμηθέας Τρίτος τελικός Basket League
22:00 ΕΡΤ Sports HD Αγγλία – Αργεντινή Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών

6/12/2019 05:04:00 μ.μ. , ,

Οι επιβάτες του μετρό στο σταθμό Bond Street στο Λονδίνο έμειναν άφωνοι όταν ένα ATM που εξαργυρώνει Bitcoin άρχισε βγάζει, ασταμάτητα, χαρτονομίσματα των 20 λιρών.


Σύμφωνα με τη metro.co.uk, ένας πελάτης προσπάθησε να εξαργυρώσει ένα μεγάλο ποσό από Bitcoins και το μηχάνημα δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στην εντολή με αποτέλεσμα να κολλήσει.

Ο άντρας μάλιστα είχε πάρει και μία τσάντα ταξιδιού για να τα βάλει μέσα.

Οι άνδρες ασφαλείας στο μετρό αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν έναν κλοιό γύρω από το μηχάνημα που δεν σταματούσε να βγάζει χρήματα έτσι ώστε να μην υπάρξουν σκηνές πανικού από εκείνους που μπορεί να σκέφτονταν να πέσουν με... τα μούτρα στα χρήματα.

Θύμα λιντσαρίσματος έπεσε ένας 17χρονος στην Ινδία, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από την επίθεση που δέχθηκε από συμμαθητές του.

Ο Ranjit Kumar Singh δολοφονήθηκε το Σάββατο στην πόλη Ντεόρια στα βόρεια της χώρας.

Η επίθεση έλαβε χώρα δύο ημέρες αφότου ο νεαρός είχε μία προστριβή με τους δράστες σχετικά με τις θέσεις στο σχολείο. Ο 17χρονος είχε καθίσει μπροστά, κάτι που είχε ενοχλήσει ιδιαιτέρως τους συμμαθητές του.

Ο Singh δέχθηκε βίαιη επίθεση στη μέση του δρόμου και οι δράστες έφτασαν στο σημείο να τον πατήσουν με τα ποδήλατά τους.

Άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο της επίθεσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή, όπως αναφέρει η Daily Mail, επικαλούμενη τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία φέρεται να έχει συλλάβει τον έναν από τους δράστες, ενώ τέσσερις άλλοι το έχουν σκάσει από την περιοχή.

Από την ημέρα θανάτου του 17χρονου, έχει εξαφανιστεί, επίσης, και ο διευθυντής του σχολείου τους.
Αλλάζουν με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, τα δεδομένα που αφορούν τη φορολοταρία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Το υπουργείο, θέλοντας να δώσει περισσότερα κίνητρα στους φορολογουμένους να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα – ακόμη και σε μικρές αγορές – φέρνει αλλαγές στον πλήθος των λαχνών για τις κληρώσεις.

Έως σήμερα ο αριθμός των λαχνών διαμορφωνόταν ως εξής:
Για συνολικό άθροισμα μέχρι εκατό (100) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε ένα (1) ευρώ.
Για τα επόμενα τετρακόσια (400) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από εκατόν ένα (101) ευρώ μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε δύο (2) ευρώ.
Για τα επόμενα πεντακόσια (500) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από πεντακόσια ένα (501) ευρώ μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τρία (3) ευρώ.
Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα πάνω από χίλια ένα (1.001) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τέσσερα (4) ευρώ.

Πλέον, όμως, αλλάζει το άρθρο 3 και το πλήθος των λαχνών θα προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών του άρθρου 1, ως εξής:
Για συνολικό άθροισμα μέχρι διακόσια (200) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε ένα (1) ευρώ.
Για τα επόμενα τριακόσια (300) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από διακόσια ένα (201) ευρώ μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε δύο (2) ευρώ.
Για τα επόμενα πεντακόσια (500) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από πεντακόσια ένα (501) ευρώ μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τρία (3) ευρώ.
Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα πάνω από χίλια ένα (1001) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε έξι (6) ευρώ, με ανώτατο όριο συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη για τις ανάγκες του προγράμματος των δημοσίων κληρώσεων, το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, αυτή γίνεται στον πλησιέστερο μεγαλύτερο ακέραιο.

Αλλάζει, επίσης, η διαδικασία της κλήρωσης, που προβλέπει το άρθρο 4.
Κάθε συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί τυχερός μέχρι δύο (2) φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
Σε περίπτωση που συμμετέχων αναδειχθεί τυχερός περισσότερες από δύο (2) φορές, το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο έπαθλο καταβάλλεται στον 1ο, 2ο κ.ο.κ. δικαιούχο, κάτοχο του 1ου, 2ου κ.ο.κ. αναπληρωματικού λαχνού της εκάστοτε κλήρωσης.

Όσον αφορά την απονομή των επάθλων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, θα γίνεται ως εξής:
Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, δίνεται προθεσμία τριών (3) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον λογαριασμό πληρωμών στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet. Η πίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο χρηματικό έπαθλο θα γίνεται ατόκως, μετά τη δήλωση του λογαριασμού πληρωμών.
Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί λογαριασμός πληρωμών εντός της ως άνω προθεσμίας, το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο έπαθλο καταβάλλεται στον 1ο, 2ο κ.ο.κ. δικαιούχο, κάτοχο του 1ου, 2ου κ.ο.κ. αναπληρωματικού λαχνού της συγκεκριμένης κλήρωσης, ο οποίος ενημερώνεται επίσης μέσω προσωποποιημένου μηνύματος στον λογαριασμό του στο TAXISnet. Η διαδικασία δεν επαναλαμβάνεται.

Τέλος, αναφορικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διαδικασία τον χρόνο και τρόπο χορήγησης του επάθλου, προβλέπονται τα παρακάτω.

Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, από τη Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. σε συνεργασία με τη Δ.ΗΛΕ.Δ.
Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200.
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, όπου στην ΠΟΛ 1161/2017 (ΦΕΚ 3657/Β΄/17-10-2017) γίνεται αναφορά σε «τραπεζικό λογαριασμό», εννοείται «λογαριασμός πληρωμών» και όπου γίνεται αναφορά σε «τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα», εννοείται «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών».

Το Rockwave Festival, το μεγαλύτερο και παλαιότερο ροκ φεστιβάλ της Ελλάδας, ακυρώνεται φέτος για πρώτη φορά από το 1996.

Το φεστιβάλ, μια διοργάνωση της X La La La ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί μόνο μια ημέρα, το Σάββατο 22 Ιουνίου με την εμφάνιση της LP και του Kavinsky. Οι λόγοι ακύρωσης της συναυλίας, παραμένουν άγνωστοι.

Οι διοργανωτές του Rockwave Festival ανάρτησαν στο Facebook μια ανακοίνωση με την οποία ενημερώνουν το κοινό για την ακύρωση της συναυλίας και την εξαργύρωση των εισιτηρίων.Το Rockwave δείχνει να σκοπεύει να επιστρέψει το 2020, προϊδεάζοντάς μας μάλιστα για μεγάλα πράγματα, καθώς το επόμενο έτος θα γιορτάσει τα 25 του χρόνια.

Για την ώρα, όσοι είχαν αγοράσει εισιτήρια για την LP μπορούν να τα εξαργυρώσουν. Όσοι τα πήραν online από το viva.gr ή το hunteragency.gr θα δουν τα χρήματα να επιστρέφονται αυτόματα στους λογαριασμούς τους, ενώ όσοι τα προμηθεύτηκαν από το φυσικό κατάστημα Ηunter Agency, παρακαλούνται από τη διοργάνωση να τα προσκομίσουν για να τους καταβληθεί το αντίτιμο.

Την πρόθεσή του να μην συμμετέχει στις προσεχείς εκλογές ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του ΠΡΑΤΤΩ, Νίκος Κοτζιάς σημειώνοντας πως «η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανταποκρίνεται στην κοινή δράση και τις μάχες που έδωσαν οι δύο πλευρές τα τελευταία οκτώ χρόνια».
Διαβάστε επίσης

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΡΑΤΤΩ:

«Η χώρα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο η οποία απαιτεί σοβαρότητα, αίσθημα ευθύνης, γνώσεις, πρακτική με κριτήριο το τι ωφελεί τον λαό, τι υπηρετεί την πατρίδα, τι διασφαλίζει το μέλλον της νεολαίας μας, δίνει εργασία και προοπτική στους εργαζόμενους.

Η κοινωνία νιώθει κόπωση. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια κάποιοι θέλουν να την κάνουν «να ξεχάσει» το πώς έφερε η ΝΔ την πατρίδα στη πιο βαθιά κρίση που γνώρισε κράτος παγκοσμίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως, ο λαός δεν θα ξεχάσει τι είναι και τι έκανε η Δεξιά.

Η πατρίδα έχει ανάγκη να δυναμώσει και άλλο η πολιτική στρατηγική της εθνικής κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας, ανεξαρτησίας, προστασίας των συνόρων και των συνολικών δικαιωμάτων που απορρέουν για την Ελλάδα και την Κύπρο, από το Διεθνές Δίκαιο, ιδιαίτερα από το Δίκαιο της Θαλάσσης. Είναι επιτακτική ανάγκη το κλείσιμο των κόλπων, η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης και η διασφάλιση της ΑΟΖ στις ελληνικές θάλασσες.

Η Ελλάδα πρέπει να συμβάλλει στη λύση προβλημάτων που υπάρχουν με τους φιλειρηνικούς γείτονες και να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει όποιον επιλέξει να είναι εχθρός της.

Το ζήτημα της ασφάλειας της πατρίδας και των πολιτών της είναι κομβικό, θεμελιακό και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Είναι ανάγκη να υπάρξει μια δημοκρατική πολιτική σε αυτούς τους τομείς, να κατανοηθούν οι φόβοι, οι ανησυχίες και οι προσμονές των πολιτών και να μη δίνεται τροφή στον αυταρχισμό και στον φασισμό.

Το ΠΡΑΤΤΩ υποστηρίζει την διαδικασία παραπέρα εμβάθυνσης και διεύρυνσης της ΕΕ. Παλεύει ώστε να αποκτήσει η ΕΕ κοινωνικό χαρακτήρα, να δυναμώσουν οι κοινωνικές πολιτικές και η δημοκρατία στην ΕΕ. Να σταματήσει η δημιουργία παράλληλων, εκτός των Συνθηκών, δομών και κέντρων λήψης αποφάσεων.

Επείγει η κοινωνία να κάνει ένα μεγάλο τεχνολογικό άλμα. Η 4η βιομηχανική επανάσταση σήμερα στην δεύτερη εποχή των μηχανών δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να παρακάμψει μακρόσυρτες διαδικασίες. Ανάμεσα στους δέκα δρόμους ανάπτυξης που υπάρχουν διεθνώς εμείς επιλέγουμε εκείνον των μεγάλων επενδύσεων στις σύγχρονες βιομηχανίες και υπηρεσίες, με υψηλή προστιθέμενη αξία και υψηλούς μισθούς καθώς και άλλα υψηλά εισοδήματα, αυξημένης απασχόλησης. Η Ελλάδα έχει την τύχη να διαθέτει υψηλά μορφωμένη νεολαία που γνωρίζει καλά ξένες γλώσσες. Το τεχνολογικό άλμα θα συνοδευτεί και συνδυαστεί με μέτρα προστασίας των εργαζομένων, την ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους και κράτους πρόνοιας. Θα αποτρέψει την αιμορραγία προς το εξωτερικό σημαντικών τμημάτων εργαζομένων και τον επαναπατρισμό τους.

Προκειμένου να προχωρήσει η Ελλάδα με επιτυχία στο μέλλον, χρειάζεται τη μεγάλη συμμαχία της μισθωτής εργασίας με τα μεσαία στρώματα καθώς και τους παραγωγικούς-πατριώτες επιχειρηματίες. Χρειάζεται τη μεγάλη συμμαχία των παραγωγικών, εργατικών, ικανών και ταλαντούχων ενάντια στον παρασιτισμό, την παραοικονομία, τη δουλεία σε τράπεζες που επί χρόνια καταβροχθίζουν τις λαϊκές αποταμιεύσεις.

Η Ελλάδα πρέπει να στηριχτεί στις δυνατότητες των ανθρώπων της, στην κτηνοτροφία, αλιεία και γεωργία, με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και οργάνωσης της. Να στηριχτεί στον ορυκτό πλούτο της που πρέπει να αξιοποιηθεί κάθετα και στη δημιουργία συμπλεγμάτων παραγωγής ανάμεσα στα πανεπιστήμια και άλλα τριτοβάθμια ιδρύματα, με ειδίκευση στην βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, πληροφορική και διανοητική παραγωγή. Στην προστασία της φύσης και τη δημιουργία μιας στεφάνης επιχειρήσεων πράσινης οικονομίας.

Η στήριξη μικρών ευέλικτων ιδιωτικών επιχειρήσεων νέων τεχνολογιών και δημιουργικότητας πρέπει να συνδεθεί με μεγάλα έργα για τις απαραίτητες υποδομές, από σύγχρονους δρόμους, τραίνα, γέφυρες και ακτοπλοϊκές συνδέσεις μέχρι την πέμπτη γενιά διαδικτύου και την γενιά της παραγωγής αγαθών μέσω της αναπαραγωγής τους.

Η Ελληνική κοινωνία πάλεψε και παλεύει για τον εκδημοκρατισμό της χώρας, για την οποία αδιαφόρησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Επείγει ο εκδημοκρατισμός των μηχανισμών του δημοσίου, ιδιαίτερα των υπηρεσιών του κράτους. Προτεραιότητα είναι η εποικοδομητική συμβολή των ΜΜΕ στη λειτουργία της Δημοκρατίας και αυτό απαιτεί δημοκρατικό κανονιστικό πλαίσιο που δεν θα επιτρέπει να ελέγχονται από ισχυρά κέντρα εξουσίας που έχουν πολιτικοοικονομικά διαπλεκόμενα συμφέροντα.

Εξίσου σημαντική είναι η υπεράσπιση και ανάπτυξη της δημοκρατίας στο δημόσιο διάλογο. Η εμπέδωση ενός πολιτισμού διαλόγου και μάθησης, ενάντια στην σημερινή κυριαρχία μεθόδων συκοφαντίας, λάσπης, ύβρεων, διαρροών. Τέτοιες μέθοδοι όχι μόνο αμαυρώνουν τη δημοκρατία στο δημόσιο χώρο, αλλά εμποδίζουν την ίδια την ανάπτυξη της χώρας. Η λύση των μεγάλων προβλημάτων απαιτούν περισσότερη δημοκρατία και όχι μικροπολιτικές.

Ο Πολιτισμός πρέπει να αναβαθμιστεί: να γίνει η καρδιά και η ψυχή, η δύναμη απελευθέρωσή του νου και της ελπίδας όλων μας για μια Νέα Ελλάδα. Η εκπαίδευση χρειάζεται να αντιμετωπιστεί πιο ορθολογικά, δημοκρατικά, δημιουργικά. Ιδιαίτερα το σχολείο, η τεχνολογική και επαγγελματική μόρφωση, τα ΑΕΙ. Να αυξηθούν οι δαπάνες για αυτήν.

Οφείλουμε όλοι μας να συμβάλλουμε στην υλοποίηση ενός τέτοιου οράματος με σχέδιο, αποφασιστικότητα και γνώση. Προκειμένου να προωθηθεί αυτό πρέπει να ηττηθεί ο νεοφιλελευθερισμός και ο αυταρχισμός, να στηριχθούν στις επερχόμενες εκλογές οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις.

Για τις σημερινές πολιτικές δυσκολίες δεν είναι άμοιρες ευθύνης εκείνες οι δυνάμεις και τα πρόσωπα στο προοδευτικό χώρο που επέδειξαν αλαζονεία, επιπολαιότητα κι έλλειψη βάθους σκέψης και αισθημάτων. Που αρνήθηκαν, επί παραδείγματι, στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών να ψηφίσουν προοδευτικά ψηφοδέλτια που στήριζε το ΠΡΑΤΤΩ ενάντια σε ψηφοδέλτια της ΝΔ. Η κοινωνία βλέπει, καταγράφει, μαθαίνει.

Το ΠΡΑΤΤΩ δεν θα μετάσχει στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Καλούμε μέλη και στελέχη μας, φίλες και φίλους, συμμαχήτριες και συμμαχητές να ψηφίσουν στις εκλογές του Ιουνίου δημοκρατικά, πατριωτικά, προοδευτικά και αριστερά σύμφωνα με τη συνείδησή τους.

Το ΠΡΑΤΤΩ από τις 17 Ιανουαρίου του 2019 διατύπωσε στον ΣΥΡΙΖΑ πρόταση συνεργασίας ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2019. Πρόταση που δεν απαντήθηκε επί μήνες παρά μόνο μετά από μια νέα συνάντηση στις 3.6.19. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε ουσιαστικά όλες τις προτάσεις υποψηφιοτήτων του Πράττω, σ’ αυτές ασφαλώς και δεν συμπεριλαμβανόταν ο Πρόεδρός του. Αυτή η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανταποκρίνεται στην κοινή δράση και τις μάχες που έδωσαν οι δύο πλευρές τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Σε γράμμα της ΠΓ του ΠΡΑΤΤΩ προς την ΚΠΕ του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζεται η λύπη μας για τον τρόπο που αντιμετωπιστήκαμε τον τελευταίο χρόνο από το κυβερνών κόμμα: ευλυγισία απέναντι σε «νεοαποκτηθέντες» συνεργαζόμενους, εχθρότητα απέναντί μας. Η αριστερά δεν είναι υπόθεση της μίας ή άλλης παρέας που την μετατρέπει σε πρόβλημα. Οφείλει να είναι, και είναι, η λύση.

Το ΠΡΑΤΤΩ παραμένει πιστό στον στόχο ανασύνταξης των δυνάμεων μιας αντιδεξιάς πατριωτικής, προοδευτικής, αριστερής, σοσιαλιστικής συμπαράταξης. Συνεχίζει να εργάζεται για τη δημιουργία και συγκρότηση της μεγάλης αντινεοφιλελεύθερης «Δημοκρατικής Παράταξης» με δημοκρατισμό, ισότητα και σεβασμό σε κάθε γνώμη και άποψη. Ο λαός θα μας κρίνει και πιστεύουμε ότι θα μας δικαιώσει.

Έχουμε όραμα, διαθέτουμε στρατηγική, σχέδιο, υπομονή και θέληση. Στις καθημερινές μάχες θα συνεχίσουμε να είμαστε δραστήρια παρόντες, ενώ στις επόμενες εκλογές θα είμαστε έτοιμοι.

Η Πολιτική Γραμματεία του ΠΡΑΤΤΩ».

6/12/2019 04:48:00 μ.μ. ,
Ο ανήλικος Μ.Μ., ωφελούμενος της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων από το Αφγανιστάν, που εδρεύει στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, τερμάτισε πρώτος στον αγώνα δρόμου 7km «Pourlia Trail 2019», που διεξήχθηκε στους Παλαιούς Πόρους Πιερίας, στις 12 Μαΐου.

Με χρόνο 34΄48΄΄ ο νεαρός Αφγανός έκοψε πρώτος το νήμα και σήκωσε ψηλά το έπαθλο. Στον αγώνα συμμετείχαν έξι (6) ανήλικοι συνοδεία των υπευθύνων του προγράμματος με στόχο την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία αλλά και την απόκτηση εμπειριών. Και τα υπόλοιπα παιδιά της δομής τερμάτισαν σε πολύ καλές θέσεις , όπως ο ανήλικος Α.Η. που βγήκε 8ος, ο A.S. που βγήκε 9ος, ο A.S. που βγήκε 19ος και ο C.A. που βγήκε 25ος. Να σημειωθεί ότι οι ανήλικοι συμμετείχαν και στο «Vrontou North Olympus Trail», αυτή τη φορά στα 20km ορεινό, στις 2 Ιουνίου. Αν και οι ανήλικοι δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να αγωνιστούν, είτε  δανείζονται ρούχα και παπούτσια από τους συγκατοίκους τους, είτε  αγωνίζονται με τα δικά τους που δεν είναι σε καλή κατάσταση.
«Καθημερινά καταβάλλουμε προσπάθειες για την προαγωγή των αθλητικών πραγμάτων και τη δημιουργική και υγιή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών μας. Οι περίπου 45 επωφελούμενοι ασχολούνται με διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, όπως ποδόσφαιρο, βόλεϊ και τρέξιμο με στόχο την δημιουργία αθλητικής συνείδησης και την ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργατικότητας μεταξύ τους. Το τελευταίο διάστημα καταβάλλεται μία μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της Δομής μας, ώστε οι επωφελούμενοι να συμμετέχουν σε μαραθωνίους σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την καλλιέργεια του αγωνιστικού ήθους και της ιδέας του «ευ αγωνίζεσθαι», τα οποία συντελούν στην κοινωνικοποίηση των επωφελούμενων, στην ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία αλλά και στην απόκτηση εμπειριών», σημειώνει η Ψυχολόγος της Δομής, με καταγωγή από την Πιερία, κα Γλυκερία Κουκουλιάτα. 
Λίγα λόγια για τη Δομή Φιλοξενίας
Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων από το Αφγανιστάν του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, εδρεύει στις Λιβανάτες Φθιώτιδος και ξεκίνησε να λειτουργεί στα τέλη Φεβρουαρίου με δυναμικό φιλοξενίας έως 45 επωφελούμενους, ηλικίας 15-18 ετών άρρενες, αφγανικής καταγωγής, και απαρτίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με σκοπό την άμεση κάλυψη των αναγκών των επωφελούμενων. 
Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι προσηλωμένος στην αρχή ότι οι ανθρώπινες και ομαλές συνθήκες μετανάστευσης ωφελούν τους μετανάστες και την κοινωνία. Έτσι, ενεργεί με τους εταίρους του στη διεθνή κοινότητα με γνώμονα την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των μεταναστών για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων λειτουργικών προκλήσεων για την διαχείριση της μετανάστευσης, την έγκαιρη κατανόηση των θεμάτων της μετανάστευσης και την ενθάρρυνση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της μετανάστευσης.

ο περιαστικό δέντρο του Σέιχ Σου αντιμετωπίζει μία τρομερή πρόκληση – ένα φλοιοφάγο έντομο προσβάλει με ταχύτατους ρυθμούς την τραχεία πεύκη που συναντάται σε μεγάλη πυκνότητα εντός του δάσους με αποτέλεσμα να ξεραίνει και να νεκρώνει μεγάλους αριθμούς δέντρων. Οι καιρικές συνθήκες έχουν συμβάλει σε αυτήν την απροσδόκητη αύξηση του πληθυσμού του εντόμου με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα σε 3.500 στρεμ. δάσους αυτή τη στιγμή.

Η παρουσία του νεοεκλεγέντος δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα τη Δευτέρα το πρωί στο Σέιχ Σου φανερώνει την κρισιμότητα του ζητήματος. Ο ίδιος ο κ. Ζέρβας με την ενέργειά του αυτή θέλησε να δείξει τις προτεραιότητές του καθώς η προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του. Μέχρι σήμερα ήταν οι δήμαρχοι Νεάπολης – Συκεών και Πυλαίας – Χορτιάτη που είχαν αναδείξει το θέμα – με την εκλογή Ζέρβα θα κινητοποιηθεί και ο δήμος Θεσσαλονίκης καθώς το περιαστικό δάσος είναι υπόθεση όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

H ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα σβήσει όλα τα γκράφιτι στα ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης με δικά της έξοδα σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης.
Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπρόσωπου της ομάδας, Άκη Λαζάρου στο Facebook, ο σύλλογος συνεργάζεται με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης και μέσω του προγράμματος «PAOK Action» ετοιμάζεται μέσα στις επόμενες ημέρες να καθαρίσει τα γκράφιτι καλύπτοντας μάλιστα εξ ολοκλήρου το κόστος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του «PAOK Action» όπως δημοσιεύτηκε στην ομάδα:

«Είναι λυπηρό και σαφώς όλοι μας πρέπει να δείχνουμε το μέγιστο σεβασμό στα πολύτιμα και ιστορικά μνημεία μας, στην κληρονομιά μας!

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει εδώ και καιρό στενή συνεργασία και επικοινωνία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πολής Θεσσαλονίκης και τον κ. Σκιαδαρέση με τον οποίο θα σχεδιάσουμε το επόμενο διάστημα ένα νέο πλάνο για την καταπολέμηση του φαινομένου των γκράφιτι επάνω στα ιστορικά μνημεία μας.

Απώτερος στόχος μας είναι να «εκπαιδεύσουμε» τους οπαδούς όχι μόνο του ΠΑΟΚ αλλά και όλων των άλλων ομάδων ώστε να μην προβαίνουν σε παρόμοιες ενέργειες οι οποίες δεν τιμούν κανέναν.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναλαμβάνει να καθαρίσει τα συγκεκριμένα γκράφιτι με δικό της κόστος και συνεργείο τις επόμενες ημέρες σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Ευελπιστούμε πως το συγκεκριμένο φαινόμενο θα εξαλειφθεί όχι μόνο με την «εκπαίδευση» αλλά και με την αυξημένη αστυνόμευση και προστασία.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Με εκτίμηση,

PAOK Action».

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM έχει νέες, καινοτόμες και… ίσως περίεργες βλέψεις σχετικά με τα μελλοντικά ταξίδια, όπως για παράδειγμα η πρότασή της οι επιβάτες να ταξιδεύουν μέσα στα φτερά ενός αεροσκάφους!

Βέβαια η KLM δεν είναι η μόνη με τις «τρελές» ιδέες, καθώς πολλές αεροπορικές εταιρείες εξετάζουν διάφορες και ετοιμάζονται να τις λανσάρουν στο μέλλον, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του RT.


Επιβάτες στριμωγμένοι στα φτερά του αεροπλάνου

Η KLM παρουσίασε το σχέδιό της, κατά το οποίο οι ταξιδιώτες θα κάθονται μέσα στα φτερά του αεροσκάφους, κυριολεκτικά!

Οι χώροι αποθήκευσης και οι δεξαμενές καυσίμων θα βρίσκονται επίσης στα φτερά. Το αεροπλάνο θα μπορεί να μεταφέρει συνολικά 314 επιβάτες και θα προορίζεται περισσότερο για ταξίδια μακρινών αποστάσεων.

Όρθιοι επιβάτες

Η ιταλική εταιρεία Aviointeriors παρουσίασε πριν λίγο καιρό ακόμη μία ιδέα για τις επιβατικές αεροπορικές πτήσεις.


Συγκεκριμένα, παρουσίασε το SkyRider 2.0, ένα κάθισμα που επιτρέπει στις αεροπορικές εταιρίες να αυξήσουν τον αριθμό των επιβατών, που όμως έχει ένα μεγάλο ζήτημα, οι επιβάτες θα κάθονται σχεδόν… όρθιοι.


Όρθιες θέσεις: Είναι αυτό το μέλλον των επιβατικών πτήσεων;


Τα καθίσματα παρουσιάστηκαν στην Έκθεση Εσωτερικών Χώρων Αεροσκαφών του Αμβούργου και στοχεύουν στο να βοηθήσουν τις αεροπορικές εταιρίες να χωρέσουν περισσότερους επιβάτες στα αεροπλάνα τους, καθώς με την ιδέα αυτή μειώνεται ο χώρος ανάμεσα στις σειρές καθισμάτων.

Στα νέα της σχέδια τα καθίσματα έχουν επιπλέον μαξιλαράκια, όπως και στύλους που τα συνδέουν με την οροφή και το πάτωμα του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, το SkyRider 2.0 επιτρέπει στους ταξιδιώτες να κάθονται σε όρθια θέση, εξασφαλίζοντας όμως παράλληλα την άνεσή τους.


Ο ένας πάνω στον άλλο

Η Airbus πριν τέσσερα χρόνια δημιούργησε μία νέα μορφή καθισμάτων, στην οποία οι επιβάτες… στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο!


Στόχος της αρχικής ιδέας ήταν η δημιουργία μίας δεύτερης σειράς καθισμάτων, ακριβώς πάνω από τα υπάρχοντα ώστε οι επιβάτες να έχουν περισσότερη ιδιωτικότητα. Όμως οι ταξιδιώτες που θα κάθονταν από κάτω, ίσως να ένιωθαν πιο «περιορισμένοι».


Παγκάκια αεροπλάνου

Το 2016 η Airbus σχεδίασε καθίσματα σε στυλ παγκάκι και τα πρότεινε ως έναν τρόπο βελτιστοποίησης του χώρου ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των επιβατών που, για παράδειγμα, θέλουν περισσότερο χώρο.

Ωστόσο, όσο έξυπνη κι αν φαίνεται η ιδέα, θα μπορούσε να δημιουργήσει και προβλήματα, αφού δεν θα υπάρχουν διαχωριστικά στις θέσεις, άρα είναι πιθανό τέσσερις επιβάτες να κάθονται σε χώρο για τρεις. Ή μερικοί μπορεί να έπιαναν περισσότερο χώρο από ό,τι πρέπει.

Παιδικές χαρές και χαλάρωση

Η Airbus σε συνεργασία με τη Zodiac Aerospace σκέφτηκαν την αξιοποίηση του χώρου αποθήκευσης του φορτίου σε έναν χώρο για ύπνο και χαλάρωση.

Συγκεκριμένα, οι επιβάτες μετά την απογείωση θα μπορούν να εγκαταλείψουν τα καθίσματά τους και να κατέβουν κάτω ώστε να ξαπλώσουν σε κρεβάτια - «κάψουλες» και να αφήσου τα παιδιά τους να παίξουν.

Έχω κάτι νεύρα με τη γριά, δεν βρήκα λεφτά πουθενά. Την παλ…γρια. Λοιπόν μη με πάρεις τηλέφωνο γιατί η αστυνομία θα παρακολουθεί τώρα τα τηλέφωνα. Καλύτερα να τα πετάξουμε»: αυτή ήταν η αντίδραση του 44χρονου που φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 80χρονη γυναίκα στα Καμίνια μαζί με μια 39χρονη.


Αυτή είναι η 39χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονία της 80χρονης στα Καμίνια (pics)

Όπως είπε στους αστυνομικούς η 39χρονη, αμέσως μετά τη δολοφονία προσπαθούσαν να κρυφτούν σε διάφορα καταλύματα. Η ηλικιωμένη, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, πρόλαβε να πει στις Αρχές ότι τα άτομα στο σπίτι της ήταν δύο, κάτι που καταρρίπτει τον ισχυρισμό της Βουλγάρας ότι η ίδια ήταν δήθεν στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Το Νοέμβριο του 2018, ένας γείτονας της 80χρονης είπε στον 44 χρόνο και την 39χρονη ότι η ηλικιωμένη είχε χρήματα στο σπίτι και όλοι μαζί οργάνωσαν τη ληστεία.

Στις τέσσερις τα ξημερώματα, σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι και αφού χτύπησαν τη μπαλκονόπορτα, η ανυποψίαστη 80χρονη τους άνοιξε για να ζήσει λίγο αργότερα εφιαλτικές ώρες στα χέρια τους.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε διαπίστωσαν ότι οι δράστες της είχαν σπάσει πλευράκαι θώρακα, ενώ πέθανε από εσωτερική αιμορραγία.

Ήρθε η ώρα να πληρώσουν τα πάντα οι Αφοί Αγγελόπουλοι
Αδερφοί Αγγελόπουλοι: Μπορεί να συνεχιστεί το αφήγημα «δεν πληρώνουμε τίποτα, γιατί έχουμε διαμάχη με τον πατέρα μας»; - Ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος κέρδισαν τη δικαστική διαμάχη με τον πατέρα τους και ήρθε η ώρα να πάνε... ταμείο για τα χρέη προς τις τράπεζες και τη ΔΕΗ


Θετικά είναι τα νέα από το δικαστήριο του Παναμά για τους Παναγιώτη, Γιώργο Αγγελόπουλο στην ενδοοικογενειακή διαμάχη με τον πατέρα τους Κωνσταντίνο για την ελβετική εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια σε μεγάλο βιομηχανικό πάρκο της Ζυρίχης.


VIRAL ΕΙΔΗΣΗ:«Ελ. Βενιζέλος»: Θρίλερ μετά την προσγείωση - Δείτε τι συνέβη (pics)


Από το 2016 εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση, όταν ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος είχε επιχειρήσει να πάρει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών των γιών του στην Παναμέζικη εταιρεία Grattan, με το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει τότε ακυρώσει μονομερώς τις μετοχές των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, εκδίδοντας στη θέση τους νέες στο όνομα του πατέρα τους.

Η Δικαιοσύνη, όμως, αποφάσισε και έκρινε ότι πρέπει να δικαιωθούν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος.

Η απόφαση αυτή, μάλιστα, έρχεται σε συνέχεια της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που είχε απορρίψει αγωγή του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου εναντίον των Παναγιώτη και Γιώργου με αντικείμενο την ανάκληση δήθεν δωρεάς μετοχών της Παναμέζικης εταιρείας προς αυτούς, αλλάζοντας πια όλη την εικόνα και δικαιώνοντας τους δύο τελευταίους.

Τώρα πια, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ελέγχουν μέσω της Grattan την ελβετική εταιρεία Ferrowohlen, ιδιοκτήτρια ενός από τα μεγαλύτερη βιομηχανικά πάρκα της Ευρώπης.

Μέχρι εδώ όλα καλά κι όλα ωραία. Ωραίες και οι «φιλικές» δημοσιεύσεις σε... φιλικά ΜΜΕ ότι δικαιώθηκαν τα δυο αδέρφια…

Πάμε όμως στην ταμπακιέρα:

Τα δυο αδέρφια, Παναγιώτης και Γιώργος δεν μπορούν πλέον να ισχυριστούν ότι δεν έχουν ρευστότητα.

Η ρευστότητα επέστρεψε και τώρα – λογικά – θα πρέπει να ξεπληρώσουν τα χρέη και τα δάνεια των άλλων εταιρειών που διαθέτουν και κυρίως της Χαλυβουργικής.

Και τα χρέη προς το δημόσιο και τα χρέη προς τη ΔΕΗ και τα δάνεια προς τις τράπεζες τα οποία έχουν καταγγελθεί αφού δεν εξυπηρετούνται εδώ και χρόνια.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τα κόκκινα δάνεια των Αγγελόπουλων μόνο αυτά που αφορούν την Χαλυβουργική ξεπερνούν τα 420 εκατομμύρια ευρώ!

Σε αυτά προστίθενται και οι οφειλές προς τη ΔΕΗ, ύψους 31 εκατ. Ευρώ.

Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι επισήμως, η Xαλυβουργική έχει εγγεγραμμένα στα βιβλία της (χρήση 2015) αξία ακινήτων στα 291 εκατ. αξία και εξοπλισμού στα 135 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, περίπου όσα και τα χρωστούμενα.

Ήρθε λοιπόν η ώρα του ταμείου. Εκτός κι αν οι κύριοι Αγγελόπουλοι έχουν αποφασίσει να συντηρήσουν το αφήγημα: «δεν πληρώνουμε επειδή είμαστε στα δικαστήρια με τον πατέρα μας».
Μπορεί να συνεχιστεί το αφήγημα του «δεν πληρώνω»;

Θεωρητικά οι κύριοι Αγγελόπουλοι μπορούν να συνεχίσουν το δημόσιο «σόου» με τη διαμάχη μεταξύ αδελφών και πατρός. Άλλωστε το κάνουν τόσα χρόνια και καταφέρνουν να επιβιώνουν χωρίς να βάζουν το χέρι στην τσέπη.

Από την άλλη μεριά μπορεί ενδεχομένως η κοινή γνώμη να μην έχει λόγο στο πώς θα διαχειρίζονται τις τύχες των επιχειρήσεών τους τα μέλη μιας οικογένειας. Εφόσον, όμως, η ίδια η οικογένεια εκτίθεται στο δημόσιο βίο με σκληρές δηλώσεις εκατέρωθεν, πρέπει να μάθει ότι θα κρίνεται ανάλογα από την κοινή γνώμη.

Πρακτικά το αφήγημα «δεν πληρώνουμε» δεν μπορεί να συνεχιστεί καθώς είναι γνωστό ότι η οικογένεια Αγγελοπούλου διατηρεί μια σειρά άλλων ιδιαίτερα κερδοφόρων επιχειρήσεων, με κορωνίδα την ναυτιλιακή Arcadia, που διαχειρίζεται έναν από τους μεγαλύτερους στόλους δεξαμενοπλοίων τύπου aframax και suezmax παγκοσμίως.

Όπως η ίδια επαίρεται, αποτελεί τη μοναδική εταιρεία που έχει αυξήσει τον στόλο της μόνο με νεότευκτα πλοία, που ναυπηγήθηκαν από την HYUNDAI και την SAMSUNG στην Κορέα.

Συμπέρασμα: Λεφτά υπάρχουν!!!

Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.

Στο νεκροτομείο του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για διενέργεια νεκροψίας -νεκροτομής, έχει μεταφερθεί η σορός που εντοπίστηκε χθες (10/6/2019) στην παραλία της Παχιάς Άμμου, στο Λασίθι.


Σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν ευρήματος που να σχετίζονται με την σορό, στην θαλάσσια περιοχή από κλιμάκιο της Ομάδας Διάσωσης Κρήτης, με μικρό ιδιωτικό σκάφος. Λίγες ώρες αργότερα οι έρευνες ολοκληρώθηκαν με αρνητικά ωστόσο αποτελέσματα.


VIRAL ΕΙΔΗΣΗ:«Ελ. Βενιζέλος»: Θρίλερ μετά την προσγείωση - Δείτε τι συνέβη (pics)


Εξαιτίας μάλιστα και της βραχώδους έκτασης, το σκάφος δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσει πολύ κοντά στη στεριά , εκεί που εντοπίστηκε η σορός.

Ενώ σύμφωνα και με την Λιμενάρχη Αγίου Νικολάου, κ. Δήμητρα Χασιώτη, στην διάρκεια της ημέρας στα πλαίσια προγραμματισμένης περιπολίας σκάφους του λιμενικού, θα περάσει και από την συγκεκριμένη περιοχή.

«Το πρωί έγινε μια πρώτη έρευνα για τον εντοπισμού τυχόν ευρήματος από σκάφος της Ομάδας Διάσωσης Κρήτης με αρνητικά ωστόσο αποτελέσματα. Ενώ σκάφος που ανήκει στην δυνάμη του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου, στα πλαίσια κανονικής περιπολίας θα περάσει από την συγκεκριμένη περιοχή, όπου εντοπίστηκε το πτώμα σε κατάσταση μάλιστα προχωρημένης αποσύνθεσης».
Το χρονικό

Για το υπόλοιπο της ζωής του θα θυμάται το θέαμα που αντίκρισε χθες ένας εργολάβος χωματουργικών εργασιών, την ώρα που βρισκόταν στην παραλία της Παχιάς Άμμου, στο Λασίθι: Ο κ. Λευτέρης Δασκαλάκης εντόπισε ένα ανθρώπινο πτώμα, το οποίο - όπως όλα δείχνουν - βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

Ήταν περί τις 6 το απόγευμα χθες Δευτέρα, όταν ο χειριστής χωματουργικού μηχανήματος εκτελούσε εργασίες εκσκαφής στην παραλία του οικισμού, που βρίσκεται εντός των ορίων του δήμου Ιεράπετρας.

Ξαφνικά, ο κ. Δασκαλάκης αντιλήφθηκε σε βραχώδες σημείο της ακτής κάτι... περίεργο να επιπλέει στο νερό.

Αφού πλησίασε σε κοντινή απόσταση, δεν άργησε να διαπιστώσει ότι πρόκειται για ανθρώπινη σορό! Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, στην παραλία της Παχιάς Άμμου είχε μαζευτεί πλήθος ντόπιων, που κοιτούσαν με περιέργεια το αναπάντεχο εύρημα.

Στην Παχιά Άμμο δεν άργησαν να φτάσουν στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση αναφορικά με τη σορό είναι ότι πρόκειται για πτώμα μάλλον νεαρού άνδρα, από το οποίο φέρονται να λείπουν τα πόδια.

Η σορός παρελήφθη από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία και επρόκειτο να υποβληθεί σε εργαστηριακές αναλύσεις, προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά του.

Μόλις παραλήφθηκε το πτώμα για να μεταφερθεί στο Ηράκλειο οι Λιμενικοί και κάτοικοι της Παχιάς Άμμου, που βρέθηκαν στο σημείο, ερεύνησαν τον χώρο και βρήκαν μία φόρμα εργασίας, χωρίς να γνωρίζουν εάν έχει σχέση με το πτώμα που μόλις είχε βρεθεί εκεί.

Τα ευρήματα αυτά, παραλήφθηκαν από τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος για να ερευνηθεί εάν έχουν σχέση με το μακάβριο αυτό εύρημα.

Στο χωριό ακούστηκαν πάρα πολλά σενάρια για την ταυτότητα του πτώματος, ωστόσο δεν αναζητείται κανείς από τα γύρο χωριά και πιθανολογείται ότι στο σημείο αυτό μεταφέρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, από πολύ μακρινή απόσταση.
Ερωτηματικά

Όπως όλα δείχνουν, το πτώμα κατέληξε στην παραλία της Παχιάς Άμμου, που βρίσκεται στον κόλπο του Μεραμπέλου, έχοντας ξεβραστεί από τα θαλάσσια ρεύματα. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση για τον εντοπισμό της ανθρώπινης σορού, στη μικρή τοπική κοινωνία του Λασιθιώτικου οικισμού άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για την ταυτότητα του πτώματος.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος από την ευρύτερη περιοχή, πιθανολογείται ότι η σορός κατέληξε στην ακτή της Παχιάς Άμμου, έχοντας μεταφερθεί από σχετικά μακρινή απόσταση.

6/11/2019 03:52:00 μ.μ. , ,
Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο για κάποιο παντρεμένο άνδρα να μην φοράει τη βέρα του.

Κι όμως αυτό δεν είναι απαραίτητα ένα δείγμα κάποιαςύποπτης συμπεριφοράς ενώ συχνά αυτό έχει μια λογική εξήγηση.

Δείτε παρακάτω τρεις λόγους για τους οποίους μπορεί ένας παντρεμένος μπορεί να μην φοράει τη βέρα του συνήθως…

1. Λόγω επαγγέλματος

Υπάρχουν διάφορα επαγγέλματα τα οποία σχεδόν απαγορεύουν τη χρήση κοσμημάτων όπως είναι η βέρα ή κάνουν τη δουλειά πιο δύσκολη με αποτέλεσμα οι άνδρες να την αφαιρούν. Για παράδειγμα οι χειρουργοί και οι άνδρες που έχουν επαγγέλματα με εργαλεία μπορεί να δυσκολεύονται να δουλέψουν φορώντας τη βέρα τους.

2. Ενόχληση ή αλλεργία

Αυτός μπορεί να είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο ένας άντρας επιλέγει να μην φοράει τη βέρα του σε καθημερινή βάση. Μπορεί να είναι για παράδειγμα αλλεργικός σε κάποια μέταλλα και το δαχτυλίδι του να του προκαλεί ερεθισμούς. Άρα είναι λογικό να δυσφορεί και να τη βγάζει όποτε έχει φαγούρα.

3. Από απροσεξία

Κι όμως αρκετοί άντρες βγάζουν τη βέρα τους κάθε φορά που κάνουν ένα ντους ή συμμετέχουν σε αθλήματα και μετά ξεχνούν να τη βάλουν. Δεν το κάνουν, λοιπόν, έχοντας κάποιο σκοπό αλλά από απροσεξία!

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget